SAIGONESE LÀ GÌ

Give us this day, our daily bread. And forgive us our trespasses as we forgive sầu those who trespass against us.


*

Cái tựa Người Sài gòn đấu cùng với Người Hà nội chỉ là…để câu viu cơ mà thôi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *