Not Really Là Gì, Định Nghĩa & Ý Nghĩa Của Từ Really, Really Nghĩa Là Gì

1. Cách sử dụng Very

Dùng Very với tính từ, quá khứ phân từ giữ phương châm là tính từ với trạng từ. Very trong trường hợp này nghĩa là “rất”.

Bạn đang xem: Not really là gì, Định nghĩa & Ý nghĩa của từ really, really nghĩa là gì

Ví dụ:

I am very hungry.I was very pleased khổng lồ get your letter.You played very well.

Nhưng lưu ý phương pháp dùng very (much) trong câu sau:I’m very much afraidthat your son may be involved in the crime.

Very ko được cần sử dụng với vượt khứ phân từ tất cả nghĩa bị động. Ttuyệt vào đó, Much, very much hoặc greatly (ngôn ngữ trang trọng) thường được dùng.

Ví dụ:

Your help was very much appreciated.He was much loved by everyone.She was greatly admired.

Dùng Very để nhấn mạnh tính từ ở thể so sánh nhất hoặc trước own. Không cần sử dụng Very trước so sánh nhất có most. Trong trường hợp này, ta ráng bằng by far.

Ví dụ:

They wanted thevery bestunique.Be there by sixat the very lachạy thử.At last he had hisvery owncar(=thuộc về riêng biệt anh ấy chứ ko phải thuộc về ai khác).I think watching television isby far the most harmfulactivity for a child.

Not: …is the very most harmful activity for a child.

Với dạng đối chiếu hơn của tính từ, ta cần sử dụng much, very much, a lot

Ví dụ:

Your work is very much better.They are much younger children.

Very không được dùng với tính từ và trạng từ vốn đã gồm nghĩa “cực kỳ”. Thay vào đó, tất cả thể sử dụng một trạng từ cấp độ như absolutely,completely…

Ví dụ:

She was absolutely furious.I’m completely exhausted.You played really brilliantly.

Very cũng không đi với những tính từ sở hữu nghĩa tuyệt đối như dead, quality.

Ví dụ:

The king wasdead.Not:The king was very dead.He ismarried. (Not:He is very married.)

Very không sử dụng với động từ. Thay vào đó, ta cần sử dụng very much.

Ví dụ:

We enjoyed staying with you very much.

Lưu ý cấu trúc the very same

Ví dụ:

Mario said the very same thing.

Xem thêm: Hướng Dẫn Tách Nhạc Ra Khỏi Video (Cập Nhật 2020), Hướng Dẫn Cách Tách Nhạc Ra Khỏi Video

*

2. Cách sử dụng Really

Dùng Really để nói điều gì đúng là sự thật.

Ví dụ:

What bởi vì you really think about it?Tell me what really happened.They are not really my aunt & uncle.I can"t believe I am really going to lớn meet the princess.

Dùng Really để nhấn mạnh điều gì bạn đang nói hoặc một ý kiến bạn đưa ra.

Ví dụ:

I want to help, I really bởi.Now I really must go.I really don"t mind.He really likes you.Ireally and trulyam in love this time.

Dùng Really để nhấn mạnh tính từ hoặc trạng từ.

Ví dụ:

a really hot fireI"m really sorry.She was driving really fast.

Dùng Really, thường vào câu phủ định, để giảm cường độ điều bạn đang nói.

Ví dụ:

I don"t really agree with that.It doesn"t really matter.‘Did you enjoy the book?’ ‘Not really’(=‘no’ or ‘not very much’).We’ve done well, really.

Lưu ý: Vị trí của Really gồm thể rứa đổi nghĩa của câu.

Ví dụ:

I don’t really know nghĩa là bạn ko chắc về điều gì đó.I really don’t know nhấn mạnh bạn ko hề tốt biết.

Dùng Really trong câu hỏi cùng câu phủ định khi bạn muốn ai đó nói “không”.

Ví dụ:

Do you really expect me lớn believe that?I don"t really need to go, do I?

Dùng Really để diễn tả sự vui ưa thích hoặc khiếp ngạc về điều gì đó.

Ví dụ:

We"re going lớn Japan next month.’ ‘Oh, really?’"She"s resigned.’ ‘Really? Are you sure?’

Dùng Really dể bày tỏ bạn thất vọng về việc mà ai đó đã có tác dụng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *