ANTIDISESTABLISHMENTARIANISM LÀ GÌ

Written by Van Anh Nguyen. Published on 23 Tháng 4 2012. Posted in General English. Lượt xem: 6900

Gửi Thư điện tử bài bác này


Tiếng Anh đang trở thành ngôn từ quốc tế, ngôn từ xóa nhòa hồ hết khoảng cách. Có đều trường thích hợp đặc biệt quan trọng trong Tiếng Anh mà mỗi từ của chính nó có tới hàng ngàn chữ!

Những trường đoản cú này khiến cho họ vạc âm khôn cùng khó, không chỉ có đối với những người học tập Tiếng Anh Ngoài ra đối với tất cả những người bản xđọng nữa.

Bạn đang xem: Antidisestablishmentarianism là gì

*

Chúng ta hãy thuộc đếm ngược tự các từ “nlắp nhất” trong những 10 từ được Topten tổng hợp:

10. Honorificabilitudinitatibus

Từ này có 27 ký từ bỏ, mở ra vào tác phẩm “Love"s Labour"s Lost” của Shakespeare, cùng với tức là “vinc quang”. Nó là 1 trong những giữa những lâu nhất vào ngôn ngữ Tiếng Anh mà lại cứ một phú âm lại xen lẽ với cùng một nguyên lòng.

9. Antidisestablishmentarianism

Từ này gồm 28 ký từ bỏ, có nghĩa là “sự bội phản đối vấn đề tách nhà thời thánh thoát ra khỏi công ty nước” theo phân tích và lý giải của Dictionary.com. Thủ tướng tá Anh William Ewart Gladstone (1809- 1898) đã có lần trích dẫn trường đoản cú này vào một bài tuyên bố của chính bản thân mình.

8. Floccinaucihihilipilification

Từ này bao gồm 30 ký kết tự, có nghĩa là “hành động giỏi thói quen khước từ quý giá của một số trong những thứ nhất định”

7. Pseudopseudohypoparathyroidism

Từ này bao gồm 30 ký kết tự này là một trong những loại căn bệnh do rối loạn gien DT, nguyên nhân gây nên do sự thiếu hụt can xi.

6. Supercalifragilisticexpialidocious

Từ này tất cả 34 ký tự, được nhắc tới trong vsinh sống nhạc kịch Mary Poppins vì nhà biên soạn nhạc Richard và Robert Sherman. Robert B. Sherman, người sáng tác ca khúc Supercalifragilisticexpialidocious vào phlặng Mary Poppins (1964) cùng nhiều nhạc phẩm kinh điển vào phyên ổn phim hoạt hình Disney.Từ này sở hữu nghĩa là “tốt” hoặc nó hoàn toàn có thể thay thế sửa chữa mang đến hồ hết từ khác nếu như bạn quên tự mình định nói, thì fan không giống vẫn vẫn hiểu các bạn định nói gì.

Xem thêm: Vigga Là Gì ? Nghĩa Của Từ Nigga Có Phải Tiêu Cực Hay Không?

5. Pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis

Từ này có 45 ký trường đoản cú, lộ diện vào phiên bạn dạng trang bị 8 của trường đoản cú điển Webster, có nghĩa là “dịch ho không thích hợp bởi hít cần các bụi”

4. Aequeosalinocalcalinoceraceoaluminosocupreovitriolic

Từ này có 52 cam kết từ. Tiến sĩ Edward Strother đã thực hiện nó để trình bày vùng hải dương Bath của Anh.

3. Lopadotemachoselachogaleokranioleipsanodrimhypotrimmatosilphioparaomelito-katakechymenokichlepikossyphophattoperisteralektryonoptekephalliokigklopeleiolagoio-siraiobaphetraganopterygon

Từ giờ đồng hồ Anh tất cả 182 cam kết tự này có xuất xứ tự giờ Hy Lạp, trong vnghỉ ngơi hài kịch “Ecclesiazusae” của tác giả Aristophanes (448- 385) bạn Hy Lạp. Từ này với tức thị các nhiều loại thức ăn đủ các gia vị chế tao tự rau xanh và làm thịt bò.

2. Từ lâu năm "khiếp khủng" sau đây bao gồm tổng số 1913 cam kết tự: Methionylglutaminylarginyltyrosylglutamylserylleucylphenyl- alanylalanylglutaminylleucyllysylglutamylarginyllysylglutamyl- glycylalanylphenylalanylvalylprolylphenylalanylvalylthreonyl- leucylglycylaspartylprolylglycylisoleucylglutamylglutaminyl- serylleucyllysylisoleucylaspartylthreonylleucylisoleucylglutamy- lalanylglycylalanylaspartylalanylleucylglutamylleucylglycylisoleucyl- prolylphenylalanylserylaspartylprolylleucylalanylaspartylglycylproly- lthreonylisoleucylglutaminylaspfraginylalanylthreonylleucylarginy- lalanylphenylalanylalanylalanylglycylvalylthreonylprolylalanyl- glutaminylcysteinylphenylalanylglutamylmethionylleucylalany- lleucylisoleucylarginylglutaminyllysylhistidylprolylthreonylisoleucyl- prolylisoleucylglycylleucylleucylmethionyltyrosylalanylasparaginy- lleucylvalylphenylalanylasparaginyllysylglycylisoleucylaspartyl-glutamylphenylalanyltyrosylalanylglutaminylcysteinylglutamylly-sylvalylglycylvalylaspartylserylvalylleucylvalylalanylaspartylvalyl-prolylvalylglutaminylglutamylserylalanylprolylphenylalanylarginyl-glutaminylalanylalanylleucylarginylhistidylasparaginylvalylalanyl-prolylisoleucylphenylalanylisoleucylcysteinylprolylprolylaspartylalanyl-aspartylaspartylaspartylleucylleucylarginylglutaminylisoleucylalanyl-seryltyrosylglycylarginylglycyltyrosylthreonyltyrosylleucylleucylseryl-arginylalanylglycylvalylthreonylglycylalanylglutamylasparaginyl-arginylalanylalanylleucylprolylleucylasparaginylhistidylleucylvalyl-alanyllysylleucyllysylglutamyltyrosylasparaginylalanylalanylprolyl-prolylleucylglutaminylglycylphenylalanylglycylisoleucylserylalanyl-prolylaspartylglutaminylvalyllysylalanylalanylisoleucylaspartylalanyl-glycylalanylalanylglycylalanylisoleucylserylglycylserylalanylisoleucyl-valyllysylisoleucylisoleucylglutamylglutaminylhistidylasparaginy-lisoleucylglutamylprolylglutamyllysylmethionylleucylalanylalanyl-leucyllysylvalylphenylalanylvalylglutaminylprolylmethionyllysylalanyl-alanylthreonylarginylserine Những ký từ tiếp tục lâu năm loằng ngoằng bên trên là tên gọi hoá học tập của một chất cất 267 loại amino axít enzyme

1. Titin’s Chemical Name

Từ này bao gồm 189.819 kí từ, với họ cực nhọc mà hoàn toàn có thể viết hết chúng ra được. Nếu viết hết ra thì nó trông giống như một cuốn đái thuyết nthêm. Nó là tên nguyên tố hóa học Titin.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *